Το διοικητικό μας συμβούλιο

Η ιστοσελίδα αυτή, αποτελεί επίσημο βήμα του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ».  Σκοπός της είναι η επικοινωνία,  η σύσφιξη των σχέσεων,  η ανάπτυξη  πνεύματος αλληλεγγύης  και  συνεργασίας των μελών  του συλλόγου με τη σχολική κοινότητα των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Βροντάδου (διδακτικό προσωπικό, συλλόγους γονέων/κηδεμόνων, μαθητών/τριών), η ανάπτυξη μαθησιακών και εν γένει επιμορφωτικών δραστηριοτήτων  δια βίου μάθησης  και η ενεργός συμμετοχή   στην κοινωνική, πολιτιστική, πνευματική, μορφωτική και καλλιτεχνική ζωή του Βροντάδου και της Χίου.

Η σύνθεση του Δ.Σ. του Συλλόγου που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της  11ης Αυγούστου 2023, είναι:

Παντελής Ι. Σαλλιάρης

Πρόεδρος

Κώστας Μούνδρος

Αντιπρόεδρος.

Αντώνης Γ. Νικολάου

Γραμματέας

Μιχάλης Τσατσαρώνης

Ταμίας

Ανδρέας Ν. Βουρλίδης

Μέλος

Στρατής Γδύσης

Μέλος

Λευτέρης Καλογρηάς

Μέλος

Σπύρος Κωστάλας

Μέλος

Ειρήνη Ν. Πιταούλη

Μέλος

Το καταστατικό μας

Άρθρο 1 
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ», με έδρα τον Βροντάδο Χίου.

Άρθρο 2
ΣΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Ο Σύλλογος έχει ως σήμα γραφική παράσταση του ιστορικού κτηρίου του Ανδρεάδειου Γυμνασίου Βροντάδου. Το σήμα απεικονίζεται στη σφραγίδα του Συλλόγου, όπου επίσης αναγράφεται η επωνυμία του Συλλόγου και ο χρόνος ίδρυσής του (2019).

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοποί του Συλλόγου είναι:
α. Η πνευματική και πολιτιστική εξύψωση των μελών του Συλλόγου, η ανάπτυξη  πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ αυτών, των αποφοίτων και των μαθητών του Ανδρεάδειου Γυμνασίου και Λυκείων Βροντάδου (στο εξής «το Σχολείο»), η  επικοινωνία και η σύσφιξη των σχέσεων και δεσμών μεταξύ των μελών, η συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό και τους συλλόγους γονέων του Σχολείου, με στόχο την πολλαπλή και ποικιλόμορφη στήριξη και προβολή αυτού και του έργου που επιτελεί.
β.  Η ανάπτυξη μαθησιακών και εν γένει επιμορφωτικών δραστηριοτήτων εξ ιδίων μέσων ή μέσω της ένταξης σε αντίστοιχα εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα, με στόχο την διά βίου απόκτηση γνώσεων και εμπειριών, την εκπαίδευση και τη βελτίωση των μελών του Συλλόγου.
γ. Η ενεργός συμμετοχή του Συλλόγου στην κοινωνική, πολιτιστική, πνευματική, μορφωτική και καλλιτεχνική ζωή του Βροντάδου και της νήσου Χίου, σε πνεύμα συνεργασίας και όχι ανταγωνισμού προς το Σχολείο, τους συλλόγους διδασκόντων, τις μαθητικές κοινότητες, τους συλλόγους γονέων και τα τοπικά σωματεία.
δ. Η ανάπτυξη επικοινωνίας των μελών του Συλλόγου μεταξύ τους, με το Σχολείο, τους διδάσκοντες, τους μαθητές και του αποφοίτους αυτού, καθώς και με άλλους ομοειδείς Συλλόγους.
ε. Η έκδοση και κυκλοφορία εντύπων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών ενημερωτικών και ψυχαγωγικών δελτίων σε συμβατική ή ηλεκτρονική μορφή.
στ. Η δημιουργία βιβλιοθήκης, η ίδρυση αρχείων, η συλλογή κειμηλίων του Σχολείου, η οργάνωση αυτών, καθώς και η ανάδειξη και προστασία της ιστορίας και της πνευματικής περιουσίας του Σχολείου.
ζ. Η διοργάνωση κοινωνικών, πνευματικών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.
η. Η ηθική και υλική ενίσχυση των διδασκόντων και των μαθητών του Σχολείου, που (α) αποβλέπουν στην καταγραφή, την ανάδειξη και την προβολή της τοπικής ιστορίας, των τοπικών παραδόσεων και ιδιαίτερων στοιχείων, (β) σχετίζονται με τη λογοτεχνική, καλλιτεχνική και τεχνολογική δημιουργία και (γ) αφορούν σοβαρά κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.
θ. Η απονομή ηθικών επαίνων και χρηματικών ή άλλων υλικών βραβείων σε διδάσκοντες και μαθητές του Σχολείου που διακρίνονται για τη σημαντική δράση τους σε σοβαρές και αξιόλογες σχολικές ή εξωσχολικές δραστηριότητες που προβάλλουν το Σχολείο και τον Βροντάδο πανελλαδικά ή διεθνώς ή που συνάπτουν επωφελείς σχέσεις και δεσμούς ικανής διάρκειας με άλλα σχολεία, ελληνικά και μη.
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου είναι, ενδεικτικά:
α. Η συγκρότηση επιτροπών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα αποτελούνται από μέλη, αποφοίτους, μαθητές του Σχολείου και φίλους του Συλλόγου και που θα καλούνται να προσφέρουν κάθε αναγκαία βοήθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.
β. Η συνεργασία με φυσικά και νομικά πρόσωπα (σωματεία, κρατικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς, άλλους φορείς και υπηρεσίες κλπ) για την προώθηση και την επίτευξη λύσεων στα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία του Σχολείου, ιδίως, αυτά που σχετίζονται με τις κτηριακές και εξοπλιστικές ανάγκες του, την επαρκή του στελέχωση και τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του.
γ. Η έκδοση και δημοσίευση κειμένων σχετικών με την ιστορία και τη δράση του Σχολείου ή και σχετικών με το Σχολείο θεμάτων, καθώς και η έκδοση βιογραφικού λεξικού ( WHO IS WHO ) των αποφοίτων.
δ. Η έκδοση εντύπων και ενημερωτικών δελτίων σε συμβατική και ηλεκτρονική μορφή, που θα περιέχουν θέματα που ενδιαφέρουν τον Σύλλογο, τα μέλη του, τους απόφοιτους και τους μαθητές του Σχολείου, καθώς και άλλα θέματα πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και επιστημονικού περιεχομένου.
ε. Η διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων,  δεξιώσεων, χορών, συνεστιάσεων, εκδρομών, δενδροφυτεύσεων, εξωραϊσμών, εκθέσεων, αθλητικών αγώνων  και λοιπών πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, εκπαιδευτικών, αθλητικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, αντιστοίχως, επί παιδαγωγικών, πνευματικών, πολιτιστικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών, αθλητικών και θεμάτων σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και προς ψυχαγωγία και αναψυχή των μελών του Συλλόγου.
Άρθρο 4
ΜΕΛΗ
Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν οι απόφοιτοι και φίλοι του Σχολείου, ανεξαρτήτως εάν έχουν φοιτήσει σε αυτό.
Τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία των 2/3 των μελών που παρευρίσκονται, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ως επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν άτομα που προσέφεραν ή εξακολουθούν να προσφέρουν αξιόλογη βοήθεια προς το Σχολείο ή που συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου. Επίσης, ως επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν διαπρεπείς απόφοιτοι ή διδάξαντες του Σχολείου.
Εφόσον τα επίτιμα μέλη έχουν διατελέσει Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, λαμβάνουν τον τιμητικό τίτλο του επίτιμου Προέδρου του Συλλόγου. Τα επίτιμα μέλη εγγράφονται σε ιδιαίτερο βιβλίο του Συλλόγου και δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο. Στις Γενικές Συνελεύσεις καλούνται χωρίς δικαίωμα ψήφου ή εκλογής, εκτός αν είναι απόφοιτοι του Σχολείου.

Άρθρο 5
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
Κατά το τέλος κάθε σχολικού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση του καταλόγου των αποφοίτων του Σχολείου από τις οικείες Σχολικές Διευθύνσεις και, κατά την επιλογή του, προσκαλεί αυτούς να υποβάλουν προς τον Σύλλογο γραπτή αίτηση εγγραφής τους ως τακτικών μελών. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου και έτος αποφοίτησης του αιτούντος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται υποχρεωτικά τις αιτήσεις αυτές και με απόφασή του εγκρίνει την εγγραφή στο Βιβλίο των Τακτικών μελών του Συλλόγου.
Με την ίδια διαδικασία μπορούν να εγγραφούν ως τακτικά μέλη του Συλλόγου και απόφοιτοι προηγούμενων ετών.
Δεν δύναται να αποκλεισθεί η εγγραφή νέων μελών στον Σύλλογο.

Άρθρο 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν υποχρέωση να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του, να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τα σωματεία, με τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού και με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου και να καταβάλλουν τις τακτικές συνδρομές, αλλά και τις τυχόν έκτακτες εισφορές προς τον Σύλλογο.
Κατ’ εξαίρεση, απόφοιτοι οι οποίοι εγγράφονται μέλη του Συλλόγου μέσα σε πέντε (5) έτη από την αποφοίτησή τους από το Σχολείο, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τακτικών συνδρομών έως τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού.

Άρθρο 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και απολαύουν όλα τα οφέλη από τη δράση του Συλλόγου.
Όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις – εκτός  των επιτίμων μελών που είναι και απόφοιτοι του Σχολείου, κατά την πρόβλεψη του άρθρου 4 παρ. 5 του παρόντος, ως προς το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι – και ταυτόχρονα έχουν πλήρη ικανότητα δικαιοπραξίας, έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου, να ελέγχουν τις αποφάσεις αυτών, καθώς και τις ενέργειες και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκλέγουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, να εκλέγονται τα ίδια στα αξιώματα αυτά, να ψηφίζουν για όλα τα ζητήματα που τίθενται σε ψηφοφορία και γενικά να απολαύουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το Καταστατικό.
Θεωρείται ότι έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο τα τελευταία τρία (3) τουλάχιστον χρόνια, μεταξύ των οποίων και το τρέχον, εκτός αν έχουν εγγραφεί στον Σύλλογο σε χρονικό διάστημα μικρότερο της τριετίας, οπότε οι υποχρεώσεις τους αρχίζουν από το έτος εγγραφής τους, ή έχουν εγγραφεί ως μέλη μέσα στην πρώτη πενταετία από την αποφοίτησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος.

Άρθρο 8
ΠΟΡΟΙ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ
Πόροι του Συλλόγου είναι:
α) Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών του.
β) Οι τυχόν έκτακτες εισφορές των μελών του. Αυτές αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 4/5 των παρόντων.
γ) Οι δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες.
δ) Η με κάθε άλλο τρόπο επαύξηση της περιουσίας του Συλλόγου.
Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου καταβάλλουν υποχρεωτικά στο ταμείο του την τακτική ετήσια συνδρομή τους, με εξαίρεση όσων μελών απαλλάσσονται προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος. Το ποσό της συνδρομής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων και ισχύει μέχρι να τροποποιηθεί με νεώτερη απόφαση από την Γενική Συνέλευση και με την ίδια πλειοψηφία.
Τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου απαλλάσσονται από την υποχρέωση της καταβολής τακτικής συνδρομής.
Τα μέλη του Συλλόγου που καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής επί τρία συνεχή χρόνια, παρά την γραπτή υπενθύμιση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατόν να διαγραφούν με απόφαση του τελευταίου. Εάν  καταβάλουν τις συνδρομές που οφείλουν, επανεγγράφονται αυτομάτως στον Σύλλογο χωρίς τις διατυπώσεις του άρθρου 5.

Άρθρο 9
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ
Κάθε μέλος του Συλλόγου που ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς του,  η συμπεριφορά του είναι ασυμβίβαστη προς τα συμφέροντα του Συλλόγου ή εχθρική προς αυτόν ή παραβαίνει τους όρους του Καταστατικού, διαγράφεται με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από αίτηση κάποιου μέλους ή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών. Πριν από την απόφαση, η Γενική Συνέλευση καλεί υποχρεωτικά το προς διαγραφή μέλος να εκθέσει τις απόψεις του ενώπιόν της, επιτρεπομένης και της υποβολής εκ μέρους του γραπτού υπομνήματος, ακολούθως δε λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση περί της διαγραφής ή μη.

Άρθρο 10
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου είναι:
α. Η Γενική Συνέλευση των μελών.
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 11
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά, που αντικαθιστούν τα τακτικά σε περίπτωση παραίτησης, αποπομπής ή θανάτου κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και με την σειρά που εκλέχτηκαν, σύμφωνα με τις κατωτέρω διακρίσεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 25 του παρόντος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα μέσα σε επτά (7) ημέρες από τις εκλογές, με πρόσκληση του συμβούλου που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και, σε περίπτωση αμέλειας, με πρόσκληση των κατά σειρά αμέσως επόμενων σε αριθμό ψήφων συμβούλων. Κατά την πρώτη  μετά τις εκλογές συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν (τουλάχιστον πέντε ψήφοι) και με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία του Συλλόγου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί πλειοψηφία για κάποια από τις θέσεις, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους μελών.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται νέα ψηφοφορία για την εκλογή και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 3ετής και αρχίζει από την ημέρα της εκλογής του από την Γενική Συνέλευση, λήγει δε με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο Καταστατικό.

Άρθρο 12
ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα έναντι της Γενικής Συνέλευσης για την ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.

Άρθρο 13
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε μήνα, έκτακτα δε όταν υπάρχει ανάγκη και το ζητήσουν ο Πρόεδρος ή τρία (3) τουλάχιστον μέλη του με γραπτή αίτησή τους προς τον Πρόεδρο.
Η ημέρα, ο τόπος, η ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται κάθε φορά στην πρόσκληση του Προέδρου.
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δικαίωμα πριν από κάθε συνεδρίασή του να ζητά από τον Πρόεδρο να συμπεριλάβει συγκεκριμένα θέματα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 14
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί τον Σύλλογο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Καταστατικό και τον Νόμο, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και επιδιώκει την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, λογοδοτεί δε στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων θεμάτων που αφορούν τον Σύλλογο, συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και εκτελεί τις αποφάσεις τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί Επιτροπές για τις δραστηριότητες του Συλλόγου από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφοίτους και τρίτα πρόσωπα που μπορούν να συμβάλλουν στους σκοπούς και τις δραστηριότητες των Επιτροπών αυτών. Οι Επιτροπές αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει ειδικό κανονισμό απονομής ηθικών επαίνων και χρηματικών ή άλλων υλικών βραβείων σε μαθητές και διδάσκοντες του Σχολείου, ο οποίος εγκρίνεται από την τακτική Γενική Συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πλήρους και εμπεριστατωμένης εισήγησης των Διευθύνσεων του Σχολείου και επί τη βάσει των προβλέψεων του ανωτέρω ειδικού κανονισμού, αποφασίζει για την απονομή των  επαίνων και βραβείων του Συλλόγου.

Άρθρο 15
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε όλα τα Δικαστήρια και τις Αρχές, στις σχέσεις του Συλλόγου με τρίτους, δεσμεύει δε τον Σύλλογο όταν αυτό απαιτείται. Εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε όλες του τις δημόσιες εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Υπογράφει τις συμβάσεις του Συλλόγου με τρίτα πρόσωπα και συνομολογεί κάθε συμφωνία για λογαριασμό του Συλλόγου στα πλαίσια των σκοπών του, συνυπογράφοντας πάντοτε στις περιπτώσεις αυτές με τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δίνει τον λόγο σε όσους τον ζητούν και με την σειρά που τον ζητούν, αφαιρεί τον λόγο, επιβάλλει την τάξη, φροντίζει για την σύνταξη της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη τους, προτείνει τα θέματα για ψηφοφορία και έχει το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε συνεδρίαση όταν προβλέπονται ή δημιουργούνται προστριβές. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Συλλόγου και τα εντάλματα δαπανών και πληρωμών, επικυρώνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου και παρακολουθεί και ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση πλειοψηφίας 2/3 των παρόντων μελών του, να εξουσιοδοτεί ένα ή περισσότερα μέλη του Συλλόγου να εκπροσωπούν τον Σύλλογο για συγκεκριμένο κάθε φορά θέμα.
Σε περίπτωση θανάτου, αποπομπής, διαρκούς κωλύματος ή παραίτησης του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή του αναπληρωματικού μέλους που συμπληρώνει την κενή θέση, συνέρχεται μέσα σε δέκα ημέρες και εκλέγει με την διαδικασία του άρθρου 11, νέους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και  Ταμία. Μέχρι τότε χρέη Προέδρου εκτελεί ο Αντιπρόεδρος.
Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση πρόσκαιρου κωλύματος, απουσίας ή αδυναμίας του τελευταίου. Τον Αντιπρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή αδυναμίας αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από αυτό με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών. Σε περίπτωση θανάτου, αποπομπής, διαρκούς κωλύματος ή παραίτησης του Αντιπροέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή του αναπληρωματικού μέλους που συμπληρώνει την κενή θέση, συνέρχεται μέσα σε δέκα ημέρες και εκλέγει με τη διαδικασία του άρθρου 11, νέο Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία.

Άρθρο 16
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Γραμματέας διευθύνει τα Γραφεία του Συλλόγου, οργανώνει τα αρχεία και τα μητρώα των μελών, φροντίζει για την αλληλογραφία του Συλλόγου, παρακολουθεί και ελέγχει τη σύνταξη των Πρακτικών των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του Συλλόγου και τα εντάλματα πληρωμών και δαπανών.
Τον Γραμματέα, σε περίπτωση θανάτου, αποπομπής, διαρκούς κωλύματος ή παραίτησής του, αντικαθιστά αναπληρωματικός σύμβουλος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας παραδίδει με πρωτόκολλο στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο όλα τα Βιβλία, τα έγγραφα, τους χώρους και την περιουσία γενικά του Συλλόγου και κυρίως:
α) Τα Βιβλία Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Το Μητρώο μελών.
γ) Όλα τα διαχειριστικά έγγραφα, που κατά το άρθρο 17 του παρόντος τηρεί ο Ταμίας.
δ) Το Βιβλίο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου.
ε) Τη σφραγίδα του Συλλόγου.

Άρθρο 17
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
Ο Ταμίας εισπράττει με αριθμημένες διπλότυπες αποδείξεις που έχουν τη σφραγίδα του Συλλόγου και τις υπογραφές του Προέδρου και του ιδίου του Ταμία, όλα γενικά τα έσοδα του Συλλόγου.
Ο Ταμίας ενεργεί κάθε πληρωμή με εντάλματα που εκδίδονται μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Συλλόγου. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει να επισυνάπτεται η αντίστοιχη εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου, αν αυτό είναι δυνατό.
Ο Ταμίας είναι υπόλογος και ευθύνεται για κάθε απώλεια χρημάτων του Συλλόγου, εκτός αν η απώλειά τους οφείλεται σε λόγους που δεν μπορούσε να προβλέψει, έστω και δείχνοντας κάθε δυνατή επιμέλεια. Ο Ταμίας ευθύνεται για κάθε πληρωμή χωρίς αντίστοιχο ένταλμα.
Ο Ταμίας καταθέτει σε Τράπεζα όλες τις εισπράξεις του Συλλόγου, μπορεί όμως να κρατά στα χέρια του ένα εύλογο ποσό, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που το ορίζει, για την κάλυψη τρεχουσών ή επειγουσών δαπανών του Συλλόγου.
Ο Ταμίας τηρεί το Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων του Συλλόγου και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα σχετικά δικαιολογητικά. Κάθε ημερολογιακό εξάμηνο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο συνοπτική κατάσταση των εσόδων και των εξόδων του εξαμήνου και κάθε χρόνο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον απολογισμό της αντίστοιχης διαχείρισης, που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη σύνταξη από το Διοικητικό Συμβούλιο του ετήσιου ισολογισμού.
Ο Ταμίας έχει υποχρέωση να εκθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αυτό του ζητηθεί, όλα τα στοιχεία για την οικονομική κατάσταση και την διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.
Τον Ταμία, σε περίπτωση θανάτου, αποπομπής, παραίτησης ή διαρκούς κωλύματός του, αντικαθιστά, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρωματικός σύμβουλος.

Άρθρο 18
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αναιτιολόγητα σε πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις του, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός αν υποβάλλει προφορική ή γραπτή δικαιολογία και κριθεί αυτή ικανοποιητική κατά τη συνεδρίαση για τη διαγραφή του, στην οποία πρέπει να καλείται υποχρεωτικά. Για τη διαγραφή απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.
Σε περίπτωση παραίτησης ή διαγραφής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, οπότε τηρείται η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15 παρ. 4 και 5 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί αμέσως ως αντικαταστάτη του, το πρώτο αναπληρωματικό μέλος κατά σειρά επιτυχίας στις τελευταίες αρχαιρεσίες. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί άμεσα Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με την διαδικασία του άρθρου 24 του παρόντος.

Άρθρο 19
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εξυπηρέτηση των σκοπών του και δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Άρθρο 20
ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα στο δεύτερο 6μηνο κάθε έτους, κατά προτίμηση τους μήνες Ιούλιο ή Αύγουστο. Η σύγκλησή της γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή αν το ζητήσουν είκοσι (20) τουλάχιστον τακτικά μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, με γραπτή αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι που δικαιολογούν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός τριάντα (30) ημερών. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αμελήσει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, αυτή είναι δυνατό να συγκληθεί από τα μέλη που την ζητούν, με αίτηση που υπογράφεται από όλους τους αιτούντες και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το Καταστατικό.

Άρθρο 21
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με έγγραφη ανακοίνωσή του στον τύπο ή με γραπτές προσκλήσεις του προς τα μέλη, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της. Αν η Γενική Συνέλευση συγκληθεί εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 και 3 του παρόντος, τα μέλη καλούνται με έγγραφες προσκλήσεις των αιτούντων τη σύγκλησή της. Η πρόσκληση αναγράφει την ημερομηνία, τον τόπο, τη διεύθυνση και την ώρα που θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η παράλειψη τήρησης της κατά περίπτωση  προβλεπόμενης διαδικασίας πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση καθιστά αυτήν άκυρη.

Άρθρο 22
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, αποφασίζει για τη διαγραφή μέλους του Συλλόγου,  για την μεταβολή ή τη συμπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, για την τροποποίηση του Καταστατικού, για τη διάλυση του Συλλόγου και γενικά για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του που ορίζεται από τον νόμο ή το Καταστατικό και για κάθε θέμα που έχει σχέση με τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου και δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται, εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θέματα που προτείνονται από οποιοδήποτε μέλος που συμμετέχει σε αυτήν, εφόσον η συζήτησή τους εγκριθεί με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει πριν από την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις και ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των πρακτικών.
Δεν μπορούν να εκλεγούν Πρόεδρος και Γραμματέας της Συνέλευσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και τα υποψήφια μέλη για εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή.
Στη Γενική Συνέλευση είναι δυνατή η παράσταση ενός μέλους από έναν αντιστοίχως πληρεξούσιο, εφόσον αυτός φέρει ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση με θεωρημένη την υπογραφή του μέλους που εκπροσωπεί.

Άρθρο 23
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μέσα στο δεύτερο  6μηνο κάθε έτους, κατά προτίμηση τους μήνες Ιούλιο ή Αύγουστο, και εγκρίνει τη ετήσια έκθεση των πεπραγμένων και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την ετήσια έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Εν συνεχεία, αποφασίζει για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη. Από την ψηφοφορία απέχουν υποχρεωτικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της νέας διαχειριστικής χρήσεως, που οφείλει να έχει καταρτίσει και υποβάλει ενώπιόν της το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Κάθε τρία (3) χρόνια διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου. Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και όσοι από τα επίτιμα είναι απόφοιτοι του Σχολείου.
Δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και όσοι από τα επίτιμα είναι απόφοιτοι του Σχολείου.
Τυχόν πληρωμές καθυστερημένων συνδρομών ή εγγραφές μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα διενέργειας των αρχαιρεσιών, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση τις αιτήσεις υποψηφιότητας, ο δε Πρόεδρός της ανακοινώνει προς τη Συνέλευση τα ονόματα των υποψηφίων και αναρτά τον πίνακα των ονομάτων σε ευκρινές σημείο στην αίθουσα της ψηφοφορίας, διακρίνοντας τους υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο από αυτούς για την Ελεγκτική Επιτροπή.
Σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν, κατά τον προαναφερόμενο τρόπο,  τουλάχιστον εννέα (9) αιτήσεις υποψηφιότητας για τις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται για ένα ακόμη έτος, οπότε και προκηρύσσονται εκλογές. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν και στη δεύτερη αυτή Γενική Συνέλευση εννέα (9) τουλάχιστον υποψηφιότητες, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη διαδικασία εκλογής που θα ακολουθηθεί.
Η ψηφοφορία είναι μυστική και διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπου αναγράφονται πρώτα οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και κατόπιν οι υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή.
Επιτυχόντες θεωρούνται οι δώδεκα (12) πρώτοι σε ψήφους υποψήφιοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή, όπως αναφέρεται στη συνέχεια. Από τους επιτυχόντες θεωρούνται σαν τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι εννέα (9) πρώτοι κατά σειρά ψήφων και σαν αναπληρωματικά οι επόμενοι τρεις (3). Για την Ελεγκτική Επιτροπή, από τους επιτυχόντες οι τρεις (3) πρώτοι θεωρούνται τακτικά μέλη και ο τέταρτος  αναπληρωματικό.
Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση αμέσως μετά την εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα της Συνέλευσης.
Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρό της. Μετά αναλαμβάνει τα καθήκοντά της και τοποθετεί σε ευκρινές μέρος την ψηφοδόχο, η οποία, αφού ελεγχθεί, σφραγίζεται.
Στην συνέχεια διανέμει σε όλα τα παριστάμενα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, από ένα ψηφοδέλτιο σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Συλλόγου και προσκαλεί τους εκλογείς να ψηφίσουν δίδοντας πληροφορίες για τον τρόπο ψηφοφορίας. Κάθε εκλογέας επιλέγει με σταυρούς προτίμησης στο ψηφοδέλτιό του μέχρι εννέα (9) από τους υποψήφιους για το  Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρεις (3) από τους υποψήφιους για την Ελεγκτική Επιτροπή.
Κάθε άλλο ψηφοδέλτιο εκτός από τα παραπάνω είναι άκυρο. Κάθε εκλογέας, μετά τον έλεγχο από την Εφορευτική  Επιτροπή του δικαιώματος του εκλέγειν, έχει δικαίωμα να ψηφίσει. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων τηρώντας ειδικό πρακτικό.
Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό εκλογής και ανακήρυξης των επιτυχόντων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθορίζοντας και τη σειρά επιτυχίας καθενός, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και παραδίδεται με όλα τα σχετικά της εκλογής στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Ο τελευταίος και ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης, αφού συμπεριλάβουν το Πρακτικό αυτό στα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και το κλείσουν, παραδίδουν όλα τα παραπάνω στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο με απόδειξη παραλαβής.

Άρθρο 25
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει ετησίως έκθεση πεπραγμένων και  ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού για όσα έγιναν στη διάρκεια της θητείας του. Η έκθεση συντάσσεται κατόπιν εισηγήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, του Προέδρου.
Δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα σύγκλησης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την έκθεσή του στην Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο μαζί με όσα άλλα στοιχεία ζητήσει η Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 26
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο έλεγχος και η εποπτεία των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται από 3μελή Ελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται όπως παραπάνω, από την τακτική Γενική Συνέλευση.
Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει οικονομικά τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία, ελέγχει αν αυτές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού και με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Έχει δικαίωμα να ελέγχει τα έγγραφα και τα Βιβλία του Συλλόγου και να λαμβάνει γνώση της διαχείρισης του Ταμείου οποτεδήποτε. Συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην τακτική Γενική Συνέλευση. Η Ελεγκτική Επιτροπή, κατά την πρώτη της συνεδρίαση μετά τη εκλογή της, εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρό της, που διευθύνει και τις εργασίες της. Επίσης τηρεί Βιβλίο Πρακτικών των αποφάσεών της για τους ελέγχους, όπου καταχωρίζει τις εκθέσεις της προς τη Γενική Συνέλευση.
Σε περίπτωση που η Ελεγκτική Επιτροπή διαπιστώσει κατά τον έλεγχο διαχειριστικά σφάλματα ζητεί εγγράφως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από ομόφωνη απόφασή της, τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, την οποία, αν δεν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε ένα μήνα από την αίτηση, έχει το δικαίωμα να την συγκαλέσει η ίδια, με την διαδικασία που ορίζει το Καταστατικό.

Άρθρο 27
ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό ή το Νόμο.
Η Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Συνέλευση συνέρχεται πάλι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη προειδοποίηση, οπότε και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων.
Ειδικά για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την τροποποίηση του Καταστατικού, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από τα καθήκοντά τους πριν από τη λήξη της θητείας τους ή και της αποπομπής τους, απαιτείται απαρτία δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων.
Σε περίπτωση που δε επιτυγχάνεται η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη προειδοποίηση, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκεται το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, ενώ απαιτείται πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων ( 4/5 ) των παρισταμένων για την λήψη αποφάσεων. Αν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται για τρίτη φορά την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο χωρίς άλλη προειδοποίηση, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων. Για την λήψη όμως απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρευρισκομένων.

Άρθρο 28
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός του Συλλόγου συντάσσονται για κάθε διαχειριστικό έτος χωριστά.

Άρθρο 29
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο Σύλλογος διαλύεται αυτοδίκαια, αν απομείνουν λιγότερα από είκοσι (20) μέλη ή αν συντρέχουν λόγοι που επιβάλλουν τη διάλυση σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και τους νόμους περί σωματείων.
Για τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται απαρτία των μισών τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και πλειοψηφία 4/5 των παρόντων. Εφόσον ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη διάλυση του Συλλόγου, και σε κάθε περίπτωση αυτοδίκαιης διάλυσής του, η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της τρία πρόσωπα ως εκκαθαριστές, οι οποίοι, αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία, προβαίνουν στην εκκαθάριση της περιουσίας κατά τον νόμο.
Μετά τη διάλυση του Συλλόγου, αυτός τίθεται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Νόμων περί Σωματείων και θεωρείται υφιστάμενος μόνο προς τον σκοπό της εκκαθάρισης.
Μετά τη λήξη της εκκαθάρισης, η περιουσία του Συλλόγου που απομένει  περιέρχεται υποχρεωτικά στο Γυμνάσιο και Λύκεια Βροντάδου, ισομερώς, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 30
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις των νόμων περί σωματείων, του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού Νόμου αυτού.